PRIVACYVERKLARING STUDIO MOOVZ vzw

Laatst gewijzigd op 09/10/2022

 

Studio MoovZ vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wil je privacy respecteren.

Studio MoovZ vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studio MoovZ vzw

Vandenpeereboomstraat 148 - 1500 Halle

info@studiomoovz.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Studio MoovZ vzw verwerkt voor volgende doeleinden en op volgende rechtsgronden:

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken.

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres, geboortejaar

- Financiële en administratieve identificatiegegevens: bankrekeningnummer, facturatiegegevens

- Foto’s en videomateriaal

- Gegevens over gezondheid (in geval van een ongeval of bij eventuele voedselallergieën bij catering)

- Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

                - het ledenbeheer (VZWBeheer vzw)

                - verzekering leden (Danspunt vzw -> ARENA)

               

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden doorgegeven aan: docenten, begeleiders en deelnemers van door Studio MoovZ georganiseerde workshops, infosessies en evenementen (vb. deelnemerslijst, aanwezigheidslijst).

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn

Studio MoovZ vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of niet langer dan op grond van de wet is vereist.

De persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten worden niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

De persoonsgegevens, mits toestemming gebruikt voor inschrijving in de nieuwsbrief van Studio MoovZ vzw, worden gebruikt en bewaard tot intrekking van de toestemming van de betrokkene.

 

Wijze van verkrijging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verkregen via de betrokkenen zelf of via derden (indien een choreograaf of groepsverantwoordelijke een groep inschrijft voor een activiteit van Studio MoovZ vzw).

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Studio MoovZ vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- Onze bestuurders en docenten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn op de hoogte van de interne richtlijnen over de omgang met persoonsgegevens;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij hebben overeenkomsten met de verwerkers met betrekking tot back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op:

- inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben;

- verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn;

- gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is;

- beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;

- bezwaar tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kan je steeds uitschrijven op onze nieuwsbrieven;

- de overdracht van je gegevens aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie of Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Studio MoovZ vzw kan deze privacyverklaring wijzigen. In geval van wijziging komt hierover een aankondiging op de website van Studio MoovZ vzw.